Rapport fra Murmansk

Vårt samarbeid med Redd Barna i Russland fortsetter, og her er den siste rapporten fra deres viktige arbeid i Murmansk-området.

En av cellene i fengselet

En typisk tomannscelle delt av to mindreårige fanger i Varetektsfengsel nummer 2 i Apatitij. (Foto: Redd Barna)

En gutt viser cellen sin

En gutt viser frem cellen sin i Varetektsfengsel nummer 2 i Apatij til medarbeidere ved Redd Barnas Murmansk-kontor. (Foto: Redd Barna)

Ungdommene ser en video

Varetektsfengslede ungdommer ser en utdanningsvideo. (Foto: Redd Barna)

Omega støtter Redd Barnas arbeid i Russland med å ivareta rettighetene til gatebarn i byer som Murmansk, Apatity, Arkangelsk , Nikel og Sevoromorsk. En del av dette arbeidet innebærer å forbedre forholdene til barn i varetektsfengsler i dette området, både ved å forbedre levevilkårene og ved å sikre at innsatte barn skal få muligheten til å gå på skole.

Mer enn én million barn under den kriminelle lavalderen på 18 år sitter varetektsfengslet i Russland under kritikkverdige forhold. Barn helt ned til 14 år sitter varetektsfengslet mens de venter på at saken deres skal opp for retten. Ifølge russisk lov skal også mindreårige som er mistenkt eller anklaget for alvorlig eller gjentatt kriminalitet sitte innesperret mens de venter på rettssaken. Soningsforholdene for mindreårige varetektsfanger i Russland kan beskrives som ondskapsfulle, umenneskelige og nedverdigende. Celler på 10 kvadratmeter med elendige sanitærforhold deles på opptil fire innsatte. De blir servert mat med lavt næringsinnhold og barna har minimale muligheter til aktiviteter og skolegang. Både russiske og internasjonale frivillige organisasjoner har flere ganger kritisert behandlingen av de innsatte.

Et viktig mål for Redd Barna er at disse sårbare barna skal bli behandlet med verdighet og respekt, og at de skal få tilgang til utdanning. Redd Barna jobber også for å påvirke myndighetene til å innføre en domstol for mindreårige for å sikre at barns rettigheter blir ivaretatt i rettsvesenet.

Redd Barna har sitt Russland-kontor i Murmansk. Lokalmyndighetene har registrert 1851 personer under 18 år som er i konflikt med loven, hvorav 409 er barn under 13 år. Barn i Murmansk-området soner to steder, i Varetektsfengsel nummer 1 i Murmansk og i Varetektsfengsel nummer 2 i Apatity. I 2007 satt det her til sammen 95 barn. Som en del av overnevnte arbeid har Redd Barnas Murmansk-kontor inngått en samarbeidsavtale med begge fengslene for å sikre at forholdene for de mindreårige fangene skal være best mulig og at rettighetene deres overholdes.

Ved oppstarten av prosjektet i Apatity ble barna i varetektsfengselet bedt om å fylle ut et spørreskjema om hva som ville gjort livet deres i fengselet bedre. Disse forslagene ble i så stor grad som mulig tatt med i planene for prosjektet “Bedring av livssituasjonen for varetektsfengslede barn i Apatity by” for 2007 og 2008. Her er de viktigste tiltakene som er gjennomført:

  • Oppgradering av cellene der de mindreårige sitter på et nivå som tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav, blant annet ved å installere varmt vann i varetektsfengselet og bedre ventilasjonssystem.
  • Opprettelse av et separat rom som fungerer som klasserom utstyrt med pulter, kateter, nødvendig utdanningsmateriell og teknisk utstyr. Tre ganger i uken har profesjonelle fengselslærere nå undervisning i fagene historie, russisk, engelsk, litteratur, biologi, algebra, geometri, kjemi og fysikk. De innsatte får også muligheten til å koble av ved å spille dataspill.
  • Det er satt i gang kurs for de ansatte, der psykososial oppfølging og behandling av rusavhengighet av de mindreårige innsatte er viktige elementer.
  • Opprettelsen av et eget rekreasjonsrom der barna kan snakke med psykolog og delta i gruppesamtaler om veien tilbake til samfunnet igjen. Her foregår det også månedlige møter som setter fokus på farene ved misbruk av alkohol, narkotika og tobakk.
  • Tenåringer får vaksiner og vitaminer.
  • Utdeling av informasjon om spredningen av hiv/aids.
  • Kursing av ansatte og innsatte i barns rettigheter. Alle mindreårige får en barnevennlig brosjyre om Barnekonvensjonen når de blir varetektsfengslet.
  • Utvide tilbudet til barna med kulturelle og sportslige fritidssysler. Det er bygget en utendørs idrettsplass hvor barn og ungdom i varetekstsfengselet jevnlig spiller fotball, basket og volleyball. Etter initiativ fra barna selv og Redd Barna har varetektsfengselet begynt å arrangere tegnekonkurranser der tegningene blir stilt ut. Det arrangeres fødselsdagsselskaper månedlig samt spørrekonkurranser om russisk litteratur og det holdes dataspillturneringer som premie for de mest aktive, flittige og lovlydige innsatte ungdommene. Redd Barna har også kjøpt inn brettspill, sjakk og domino, fotballer og bordtennisutstyr.
  • I tillegg til overnevnte aktiviteter er det også gjennomført diktskriving som et middel for å dempe aggressiviteten blant de innsatte. Nedenfor har vi lagt ved ett at diktene, som viser barnas sterke behov for hjelp og oppfølging, og deres håp om å få livet sitt på rett kurs igjen:

Through the bars of my cell I’m watching the night
And cannot fall asleep because of feeble light
I hate those many faces that has my life
And there is no more strength to stay alive.

My sorrow griefly cuts my heart,
I’m shivering with cold and cannot recollect myself
There is nothing I’m attached to in this life
But still it’s only you why I’m alive

Så langt har ungdommene deltatt i undervisningen med glede. For det første lærer de mye nytt, for det andre er det en god anledning for dem til å komme ut av cellen en stund og få snakke med voksne ressurspersoner. Mange av dem oppnår også langt bedre resultater på skolen enn tidligere, utenfor fengselet.

Til slutt vil vi rette en stor takk til Omega som bidrar til å gjøre det mulig for Redd Barna å gå foran med prosjekter som kan vise og overbevise landets myndigheter hvordan vi kan innfri barns rettigheter slik at de selv etter hvert overtar ansvaret.